Організація годівлі

/ Сучасне тваринництво / Вівторок, 10 грудня 2013 11:22
Василь КОСТЕНКОдоктор с.-г. наук, профессор
Національний університет біоресурсів та природокористування України
 
Режим годівлі корів
Для одержання високої продуктивності від корів важливе значення має не тільки нормування кормів, а й науково обгрунтований режим годівлі. Під режимом годівлі розуміють прийняті на фермі кратність, черговість та час роздавання кожного виду корму тваринам упродовж доби, а також способи й місце годівлі худоби. Вирішуючи ці питання, необхідно враховувати дані етології великої рогатої худоби.

 

Кормова поведінка молочних корів. Знання і практичне використання етологічних реакцій тварин дають змогу створити для них на фермі комфортні умови для поїдання і пережовування кормів та перебігу фізіологічних процесів, пов'язаних з утворенням молока. Визначено, що на безпосереднє поїдання кормів із кормових столів (годівниць) корови впродовж доби витрачають у середньому 4-5 год. При цьому активне поїдання кормів спостерігається 6-9 разів на добу тривалістю по 30-50 хв. У проміжках між поїданням кормів тварини відпочивають і жують жуйку (табл. 1).
 
Таблиця 1. Деякі елементи добової поведінки корів при прив’язаному утриманні в стійловий період (у середньому на одну голову)
alt
 
За добу в корів спостерігають 15-18 жуйних періодів по 26-30 хв. кожний. За спостереженнями у великої рогатої худоби періоди біологічної активності, що проявляються у пошуках та поїданні кормів, припадають на день. У цей час доби в більшості корів при постійному доступі до кормового столу (годівниці) відбувається певна циклічність періодів активного поїдання, ремигання та інтервалів між ними.
 
Після роздавання свіжих кормів та періоду їх активного поїдання у корів починається період ремигання. Потім через 10-15 хв. у більшості тварин настає другий період ремигання, після закінчення якого через 16-20 хв. корова знову активно поїдає корми. Орієнтовно 60 % часу доби корови пережовують з'їдені корми лежачи і 40 % стоячи. На тривалість зазначеного кормового циклу суттєво можуть впливати розмір кормового місця (фронт годівлі), види з'їдених кормів та індивідуальні особливості тварин. Проте за мінімальну тривалість одного кормового циклу можна прийняти 2-2,5 год.
 
Кратність роздавання кормів
Часто кратність роздавання кормів упродовж доби ототожнюють із кратністю годівлі тварин. Це не правильно. Добову норму кормів можна роздати на кормовий стіл (у годівниці) за 1-4 даванки, але при цьому тварини поїдатимуть її 6-9 періодів, тобто в такому випадку фактична кратність годівлі значно перевищує кратність роздавання кормів. Кожне роздавання чергової порції свіжих кормів не тільки стимулює тварин до їхнього поїдання, а й змушує переривати свій відпочинок чи ремигання. Часте роздавання об'ємистих кормів (7-8 і більше разів за добу) корисне, оскільки корови з'їдатимуть з апетитом більшу частину свіжих, без домішок слини, неокислених кормів. Але багатократне безсистемне роздавання кормів може порушити відпочинок тварин, їхні жуйні процеси, що негативно позначиться на засвоюванні кормів, утворенні молока. Крім того, кожне додаткове роздавання кормів пов'язане із збільшенням витрат праці та енергетичних ресурсів.

alt

Нині в більшості господарств поширене чотирикратне впродовж доби роздавання кормів. Проте наукові дослідження і кращий досвід доводять можливість і доцільність переведення на одно- або багатократного роздавання кормів, що узгоджується із біоритмікою поведінки тварин і сприяє підвищенню молочної продуктивності на 10-15 %. Особливість багатократного режиму годівлі корів у тім, що за період активного поїдання кормів (впродовж 50 хв.) визначену разову дозу видають не відразу, а за 2-3 рази у малих кількостях. Потім, не раніше ніж через 2-2,5 год. (тривалість кормового циклу), такі дрібні даванки кормів повторюють. За умов використання змішаного раціону його роздають раз або двічі за добу.
 
За останні роки доведено доцільність видавання добової норми концкормів, особливо високопродуктивним коровам, за 6-8 даванок. При цьому досягається економія зазначеного виду кормів на одиницю одержаної продукції на 8-12 % за рахунок рівномірного утворення в рубці тварин летких жирних кислот, поступового їхнього всмоктування та кращого засвоювання.
 
Для ефективного застосування багатократного роздавання різних видів кормів (6 разів і більше за добу) важливо дотримувати таких умов: роздану кількість кормів корови повинні з'їсти на 80-90 % до початку наступного роздавання; тривалість інтервалів між двома основними суміжними роздаваннями кормів не повинна бути менша тривалості одного кормового циклу (2-2,5 год.), щоб коровам залишити час для пережовування; додаткові витрати праці і витрати енергетичних ресурсів при багатократному роздаванні повинні компенсуватися одержанням додаткової продукції.
 
Черговість та час роздавання окремих видів кормів. Нині не існує переконливих даних, які свідчили б про одну переважаючу черговість роздавання окремих видів кормів упродовж доби жуйним тваринам. На фізіологічні фактори годівлі молочної худоби, мабуть, черговість роздавання кормів суттєвого впливу немає. Проте це має значення для зручності організації операції роздавання кормів на фермі. При визначенні черговості виконання операцій на фермі, як правило, спочатку встановлюють початок і закінчення доїння корів, адже в цей період інші технологічні операції не здійснюють. Знаючи час доїння, тривалість якого досягає 2-2,5 год., роздавання кормів планують перед початком і після закінчення кожного доїння.
 
altНаприклад, може бути такий варіант роздавання кормів. Уранці до доїння впродовж 15-20 хв. доярки роздають коровам вручну 1/4 добової норми концкормів і більшу частину коренеплодів, які були завезені до корівника ввечері минулого дня. У результаті перший раз корми роздають рано вранці після тривалого нічного періоду, поки ще не почали працювати кормозмішувачі і тракторні кормороздавачі. Корови можуть поїдати і пережовувати корми, доки в корівнику відбувається доїння. По закінченню ранкового доїння проводиться друге, вже механізоване, роздавання кормосуміші у вигляді силосу, сіна, солом’яної січки, сінажу, коренеплодів, концкормів та ін., яку приготували у кормо-змішувачі або у вигляді роздільної роздачі. У другій половині дня за 1-1,5 год. до вечірнього доїння здійснюють третє, також механізоване, роздавання кормів у вигляді кормосуміші або роздільної годівлі. Крім того, коровам видають концкорми. До початку вечірнього доїння до корівника завозять концентровані корми і кормові буряки з урахуванням їхніх витрат на ранок наступного дня, а також сіно поточного дня. Після закінчення вечірнього доїння корів годують четвертий раз - роздають концкорми, буряки, які залишилися від добового раціону, і на завершення закладають на кормовий стіл (до годівниць) сіно для поїдання коровами вночі.
 
Таким чином, усі концентровані корми коровам роздають за чотири рази, що забезпечує їхнє поліпшене засвоєння тваринами. Найбільш об'ємну масу кормосумішей, що містять силос і сінаж, а також буряки, корови одержують двічі на день. Сіно видають один раз на ніч або в кормосуміші. За наведеною схемою за умов чотирикратного роздавання застосована так звана роздрібнена годівля, коли впродовж 40-50 хв. кожного основного роздавання тварини одержують 2-3 види кормів невеликими порціями. Між двома суміжними основними даванками кормів утворюються інтервали (не менш ніж дві години), що створює коровам необхідний час для жуйних процесів і відпочинку. Така черговість багатократного роздавання кормів зручна щодо організації праці тваринників і відповідає природній кормовій поведінці тварин, їхнім біологічним потребам.
 
Приготування і роздавання кормів
Наразі на молочних фермах широко застосовують годівлю корів кормосумішами. Основні вимоги до кормосуміші - технологічність і однорідність, грубі корми і силос повинні бути подрібненими до довжини січки 1-4 см із розщепленням уздовж волокон. Проте необхідно пам'ятати, що змішувати можна лише високоякісні корми. Згодовування сумішей, до складу яких входять доброякісні і зіпсовані корми, призводить до втрати ефективної дії всієї суміші. Вологі й напіввологі кормові суміші на основі силосу і сінажу не можна зберігати на кормовому столі (в годівниці) більш ніж 9-12 год. Напівсухі кормосуміші можуть знаходитися на кормовому столі до 24 год. Приготування кормосумішей запобігає втратам кормів до 10 % і полегшує механізацію їхнього роздавання сучасними серійними кормороздавачами-змішувачами. Згодовування тваринам кормосумішей у більшості випадків виправдовується і з фізіологічної точки зору. Надходження повноцінних кормосумішей до травного каналу сприяє кращому перетравлюванню, тому що різні види кормів взаємно доповнюють поживність і стимулюють процеси мікробної ферментації в передшлунках (табл. 2).
 
Таблиця 2. Коефіцієнти перетравності поживних речовин раціону, %
alt
 
Доцільно готувати базові повнораціонні кормосуміші для корів за періодами лактації. Такі кормосуміші за складом не повинні бути однаковими для всіх корів ферми. Необхідно готувати як мінімум чотири види базових кормосумішей - для корів від 15-20 до 100 днів лактації; для дійних корів після 101 до 200 дня лактації; для дійних корів після 201 до 305 дня лактації; для корів у запуску, сухостійних та корів у родильному відділенні.
 
Механізоване приготування вологих (напівсухих) кормосумішей для молочної худоби потребує виконання таких операцій: завантаження у кормороздавач-змішувач грубих кормів, коренеплодів, жому, силосу і концкормів; подрібнення грубих кормів, коренеплодів, доподрібнення силосу і сінажу; приготування і завантаження спеціальних розчинів; змішування кормів і видавання готової суміші на кормовий стіл (у годівницю). Під час роботи кормороздавача-змішувача в стаціонарному режимі виготовлена кормосуміш спеціальним транспортером завантажується в серйні кормороздавачі (типу КТУ-10) і видається на кормові столи чи в годівниці. Для навантаження кормів використовують існуючі навантажувачі.
 
Роздавання кормів здійснюють мобільними і стаціонарними роздавачами. Наразі віддають перевагу мобільним засобам роздавання кормів як більш надійним. Не виключається, особливо в перспективі, застосування і стаціонарних кормороздавачів, хоча поки що для їхнього використання необхідна наявність мобільних роздавачів, які доставляють і завантажують їх кормом.
altНині в Україні основна мобільна машина для роздавання кормів - КТУ-10А та цілий ряд моделей іноземних кормороздавачів-змішувачів. Останні призначені для приймання заданої норми різних кормів, транспортування з одночасним змішуванням усіх компонентів раціону та рівномірного роздавання одержаної кормосуміші на кормовий стіл (у годівниці). Використовують також мобільний малогабаритний тракторний роздавач РММ-0,5, розміри якого дають змогу застосовувати його в приміщеннях, що реконструюються, з вузькими кормовими проходами.
 
На нових фермах і тих, що реконструюють, можна застосовувати й стаціонарні роздавачі кормів. З їхньою допомогою роздають подрібнену зелену масу, силос, сінаж, коренеплоди, різні кормові суміші, а також забирають залишки кормів з годівниць. Можливо, в майбутньому, стаціонарні кормороздавачі будуть поширенішими на молочних фермах. Для цього вони повинні стати надійнішими в експлуатації і в автоматичному режимі забезпечувати подавання кормів із сховищ безпосередньо до годівниці тварин. Сучасні стаціонарні кормороздавачі бувають двох типів: перший - робочі органи розташовані на дні годівниці; другий - над годівницею. Вони розрізняються різноманітністю конструкцій, ступенем автоматизації, типом робочих органів.
 
У зв'язку з тим, що спорудження годівниць у багатьох випадках обходиться дорого, а їхня експлуатація вимагає великих витрат ручної праці, нині в приміщеннях та на вигульно-кормових майданчиках замість годівниць влаштовують кормові столи. Кормовий стіл - це кормовий прохід із твердим покриттям шириною 4,5-5 м, розташований між двома кормовими ґратами для тварин вище рівня, де стоять корови, на 10-15 см. Кормові грати вмуровані в бордюр, який ніби утворює передній борт годівниці висотою 20-25 см. Кормороздавач вивантажує корми на підлогу кормового проходу ближче до бордюру, і тварини дістають їх, просовуючи голову через грати.
 
Якщо роздають напівсуху кормосуміш, або необхідно зробити запас кормів, наприклад, з вечора на ранкову годівлю, то корми вивантажують подалі від бордюру, щоб тварини не змогли дістати їх. До початку годівлі свіжі корми підгрібають за допомогою косої бульдозерної лопати до кормових ґрат. Під час поїдання корови частково відкидають від себе корми і їх потрібно 3-5 разів на день підгрібати. Ця єдина незручність значно компенсується перевагами - здешевлення будівництва, простотою в очищенні від залишків і можливістю видавати тваринам свіжі корми на чисте місце за допомогою засобів механізації та можливість 1-2-разового роздавання кормів, що суттєво знижує енерговитрати.

 

 23 квітня 2024
До 30 квітня 2025 року побутові споживачі газу, які є клієнтами ТОВ «Газопостачальна компанія "Нафтогаз України"», сплачуватимуть за «блакитне паливо» 7,96 грн за кубометр.
До 30 квітня 2025 року побутові споживачі газу, які є клієнтами ТОВ «Газопостачальна компанія "Нафтогаз України"», сплачуватимуть за «блакитне паливо» 7,96 грн за кубометр.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Європарламент на своєму пленарному засіданні в Страсбурзі підтримав у першому читанні продовження тимчасових заходів з лібералізації торгівлі для України з одночасним захистом фермерів ЄС.
Європарламент на своєму пленарному засіданні в Страсбурзі підтримав у першому читанні продовження тимчасових заходів з лібералізації торгівлі для України з одночасним захистом фермерів ЄС.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Аграрії Сумщини, станом на 18 квітня, посіяли ранніх ярих зернових та зернобобових культур на площі 50,1 тис. га, що становить 83,2% до плану.
Аграрії Сумщини, станом на 18 квітня, посіяли ранніх ярих зернових та зернобобових культур на площі 50,1 тис. га, що становить 83,2% до плану.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Минулого року AMAZONE представила ринку лінійку сівалок точного моделями Precea 9000-TCC і 12000-TCC з робочою шириною 9 і 12 м. Однак вже цього року команда AMAZONE презентує українським фермерам нову 24-рядну модель PRECEA-TCC, яка ідеально підходить для сівби просапних культур, зокрема цукрових буряків, ріпаку, сої з міжряддям 45 і 50 см.
Минулого року AMAZONE представила ринку лінійку сівалок точного моделями Precea 9000-TCC і 12000-TCC з робочою шириною 9 і 12 м. Однак вже цього року команда AMAZONE презентує українським фермерам нову 24-рядну модель PRECEA-TCC, яка ідеально підходить для сівби просапних культур, зокрема цукрових буряків, ріпаку, сої з міжряддям 45 і 50 см.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Ставки фрахту на перевезення зерна костерами з дунайських портів минулого тижня продовжили знижуватися. У глибоководних портах Одеси також спостерігалося послаблення ставок для хендісайзів та панамаксів.
Ставки фрахту на перевезення зерна костерами з дунайських портів минулого тижня продовжили знижуватися. У глибоководних портах Одеси також спостерігалося послаблення ставок для хендісайзів та панамаксів.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Вже вкотре «Добродія Фудз» у рамках гуманітарного проєкту разом з Українською Спілкою Целіакії та за підтримки Canada-Ukraine Foundation передала близько 1150 упаковок безглютенових вівсяних пластівців WOWOATS членам спілки. Гуманітарна допомога знову ж таки буде направлена до сімей, які виховують дітей із целіакією чи непереносністю глютену та які опинилися у важкому становищі.
Вже вкотре «Добродія Фудз» у рамках гуманітарного проєкту разом з Українською Спілкою Целіакії та за підтримки Canada-Ukraine Foundation передала близько 1150 упаковок безглютенових вівсяних пластівців WOWOATS членам спілки. Гуманітарна допомога знову ж таки буде направлена до сімей, які виховують дітей із целіакією чи непереносністю глютену та ...
23 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.