Правові питання охорони прав на сорти рослин

Правові питання охорони прав на сорти рослин

/ У правовому полі / Понеділок, 04 червня 2018 15:58

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» у редакції від 17 січня 2002 року підприємство, установу, організацію може бути уповноважено рішенням Мінагрополітики на виконання повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин. Детально ці питання врегульовані Порядком підтвердження підприємствами, установами, організаціями відповідного рівня компетентності, вимоги щодо кількості кваліфікованого персоналу, який працює на постійній основі, вимоги до фінансових та матеріальних ресурсів, акредитованих лабораторій та системи управління якістю, перелік документів, необхідних для отримання уповноваження, та порядок їх подачі, затвердженим Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 2 листопада 2017 року за № 591.

Експертні заклади не можуть бути уповноважені Мінагрополітики на виконання повноважень щодо: прийняття рішень щодо заявок; видачі охоронних документів, що засвідчують права на сорт; затвердження нормативних документів галузевого призначення на продукцію, процеси, послуги у разі відсутності національних стандартів або необхідності встановлення вимог, що перевищують чи доповнюють вимоги національних стандартів; надання державного замовлення на проведення науково-технічної експертизи у сфері прав на сорти рослин; представництва інтересів України з питань охорони прав на сорти рослин у міжнародних організаціях.

Підприємство, установу, організацію (далі — організація-кандидат) може бути уповноважено рішенням Мін­агрополітики на виконання повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин за умови, якщо вони відповідають таким вимогам:

 

1) є юридичною особою — резидентом України;

2) можуть підтвердити відповідний рівень компетентності у сфері охорони прав на сорти рослин, а саме мають:

 • внутрішньовідомчу базу методичного забезпечення досліджень з науково-технічної експертизи сортів рослин та досвід з організації проведення навчальних курсів для персоналу, що виконує окремі повноваження у сфері охорони прав на сорти рослин;
 • колекції загальновідомих сортів та колекції сортів з еталонними ознаками, а також умови для їх формування, підтримання та використання. Колекція сортів з еталонними ознаками — це група сортів рослин у рамках нижчого із відомих ботанічних таксонів, яка формується із загальновідомих сортів, що мають одну чи більше ознак, прояв яких можна застосувати як еталон для порівняння із новими сортами, які вивчаються у процесі проведення кваліфікаційної експертизи;
 • уніфіковану первинну документацію для цілей науково-технічної експертизи. Первинна документація — та, до якої заносять результати польових та лабораторних досліджень;

3) мають належну кількість кваліфікованого персоналу, який працює на постійних умовах, достатню для проведення експертизи заявки на сорт, а саме мають:

 • персонал із досвідом роботи у розробленні методик польових та лабораторних досліджень з експертизи заявки на сорт, з проведення навчань щодо їх застосування;
 • щонайменше одного спеціаліста, який здійснює експертизу назви сорту та його новизни;
 • персонал, що забезпечує організацію та узагальнення результатів польових та лабораторних досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин;
 • персонал, що проводить польові дослідження з кваліфікаційної експертизи сортів рослин, з розрахунку один спеціаліст на 200 умовних сортодослідів;
 • персонал, що забезпечує проведення формальної експертизи заявки на сорт рослин та технічне забезпечення функціонування Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, реєстру патентів, реєстру заявок (далі — реєстри), надання доступу до них, зберігання та захист даних, що містяться у зазначених реєстрах;
 • персонал, що проводить лабораторні дослідження з кваліфікаційної експертизи сортів рослин, а саме щонайменше:
  - одного спеціаліста з технологічної, хімічної оцінки рослинницької продукції сортів зернових видів;
  - одного спеціаліста з технологічної, хімічної оцінки рослинницької продукції сортів круп’яних і зернобобових видів;
  - одного спеціаліста з технологічної, хімічної оцінки рослинницької продукції сортів кукурудзи;
  - одного спеціаліста з технологічної, хімічної оцінки рослинницької продукції сортів олійних та овочевих видів;
  - одного спеціаліста з технологічної, хімічної оцінки рослинницької продукції сортів кормових видів;
 • мають підтвердження про проведення оцінки знань працівників, які здійснюють дослідження з науково-технічної експертизи;

4) не є суб’єктом насінництва та розсадництва;

5) не використовують фінансові та матеріальні ресурси заявника;

6) мають належне інформаційно-технічне забезпечення для проведення експертизи заявки на сорт рослин, а саме:

 • публікації відомостей про заявку на сорт рослин у періодичному офіційному виданні Мінагрополітики;
 • програмне забезпечення для проведення аналітичних досліджень з експертизи заявки на сорт рослин, функціонування реєстрів;

7) мають акредитовані лабораторії (центри);

8) мають систему управління якістю;

9) не мають комерційної або іншої заінтересованості щодо об’єктів заявки на сорт рослин;

10) мають належну матеріально-технічну базу та інші об’єкти інфраструктури, необхідні для виконання повноважень у сфері прав на сорти рослин, на виконання яких надається уповноваження.

 

Організація-кандидат, що має намір отримати уповноваження, подає до Мінагрополітики заяву про надання уповноваження у сфері охорони прав на сорти рослин на власному бланку (далі — заява), до якої додаються завірені підписом керівника організації-кандидата:

 

1) копії установчих документів організації-кандидата;

2) документи з організації науково-технічної експертизи сортів, а саме:

 • відомості про технологію виконання робіт (технологічні карти, описи робіт);
 • перелік методичних, нормативно-технічнихдокументів, стандартів та/або нормативних документів галузевого призначення на продукцію, процеси, послуги, на підставі яких здійснюється діяльність;
 • перелік техніки та спецтехніки, що застосовується;
 • перелік основних фондів, засобів, обладнання, матеріалів, які використовуються для цілей експертизи;
 • довідка в довільній формі, що підтверджує наявність колекцій загальновідомих сортів та колекцій сортів з еталонними ознаками, а також умов їх формування, підтримання та використання;
 • опис інформаційно-технічного забезпечення для проведення експертизи заявки на сорт;
 • перелік уніфікованої первинної документації, яка ведеться;

3) інформація про кваліфікацію персоналу, а саме:

 • відомості про кваліфікацію персоналу організації-кандидата;
 • копії дипломів, свідоцтв, сертифікатів;
 • копії посвідчень про підвищення кваліфікації та атестаційних документів;

4) довідка з інформацією про акредитовані лабораторії (центри) та копії атестата про акредитацію;

5) відомості, що підтверджують кваліфікацію організації-кандидата з питань організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи, на основі державної атестації наукової установи;

6) загальний опис власної системи управління якістю, відомості про особу, яка є відповідальною за функціонування системи управління якістю (копії диплома та документа, яким підтверджується необхідний стаж роботи, посадової інструкції);

7) довідка в довільній формі за підписом керівника організації-кандидата про відсутність комерційної або іншої заінтересованості щодо об’єктів заявки;

8) документи, що підтверджують фінансову спроможність виконувати повноваження у сфері охорони прав на сорти рослин, зокрема, копії документів фінансової звітності.

 

Керівник і персонал організації-кандидата, які мають намір бути уповноважені на виконання окремих повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин, не мають здійснювати діяльність, пов’язану із селекцією, насінництвом та виробництвом рослинного матеріалу.

Протягом десяти робочих днів із дати реєстрації звернення Мінагрополітики здійснює перевірку правильності оформлення заяви (комплектності наданих документів), приймає її до розгляду або відмовляє. У разі надання неповного комплекту документів Мінагрополітики повертає документи на доопрацювання. Після усунення всіх виявлених недоліків організація-кандидат протягом тридцяти календарних днів повторно подає заяву.

Розгляд документів здійснюється Мінагрополітики протягом тридцяти робочих днів після реєстрації заяви. У цей період здійснюється аналіз поданих документів на відповідність установленим вимогам, за результатами якого приймається рішення щодо визначення організації-кандидата експертним закладом, уповноваженим на виконання окремих повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин (далі — експертний заклад), та видається організаційно-розпорядчий акт (далі — рішення).

У разі якщо організація-кандидат не відповідає встановленим вимогам, Мінагрополітики протягом десяти робочих днів приймає рішення про відмову у наданні уповноваження та надсилає організації-кандидату повідомлення з обґрунтуванням відмови. Підставами для відмови в уповноваженні є невідповідність організації-кандидата встановленим вимогам та/абовиявлення недостовірних відомостей у документах. Організація-кандидат, щодо якої Мінагрополітики прийнято рішення про відмову в уповноваженні, має право повторно подати заяву після усунення всіх виявлених недоліків.

Рішення про відкликання уповноваження приймається Мінагрополітики у разі: надання уповноваженим закладом заяви про скасування уповноваження; встановлення за результатами аудиту невідповідності вимогам уповноваження експертного закладу та не усунення виявлених порушень. Рішення про відкликання уповноваження приймається Мінагрополітики, яке інформує про це експертний заклад протягом десяти робочих днів.

У разі прийняття рішення про уповноваження підприємства, установи, організації Мінагрополітики видає організаційно-розпорядчий акт, у якому зазначаються: найменування юридичної особи, яку уповноважено на виконання окремих повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин; строк уповноваження; перелік повноважень у сфері прав на сорти рослин, на виконання яких надається уповноваження; умови, за яких уповноваження може бути припинене або відкликане; порядок координації дій між Мінагрополітики та експертним закладом.

Мінагрополітики оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті організаційно-розпорядчий акт про уповноваження експертного закладу не пізніше наступного дня після його прийняття, а також перелік експертних закладів, уповноважених на виконання окремих повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин.

Експертні заклади регулярно або за відповідним запитом Мінагрополітики звітують про результати своєї діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин. Мінагрополітики щорічно проводить аудит діяльності експертних закладів щодо виконання ними окремих повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин. У разі виявлення за результатами аудиту порушень Мін­агрополітики встановлює строк для їх усунення. Якщо експертний заклад не вживає заходів з усунення таких порушень протягом встановленого строку, Мінагрополітики відкликає уповноваження експертного закладу.

 

Тетяна КОВАЛЕНКОдоктор юрид. наук,
професор Київського національного університету ім. Т. Шевченка

 

 23 квітня 2024
До 30 квітня 2025 року побутові споживачі газу, які є клієнтами ТОВ «Газопостачальна компанія "Нафтогаз України"», сплачуватимуть за «блакитне паливо» 7,96 грн за кубометр.
До 30 квітня 2025 року побутові споживачі газу, які є клієнтами ТОВ «Газопостачальна компанія "Нафтогаз України"», сплачуватимуть за «блакитне паливо» 7,96 грн за кубометр.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Європарламент на своєму пленарному засіданні в Страсбурзі підтримав у першому читанні продовження тимчасових заходів з лібералізації торгівлі для України з одночасним захистом фермерів ЄС.
Європарламент на своєму пленарному засіданні в Страсбурзі підтримав у першому читанні продовження тимчасових заходів з лібералізації торгівлі для України з одночасним захистом фермерів ЄС.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Аграрії Сумщини, станом на 18 квітня, посіяли ранніх ярих зернових та зернобобових культур на площі 50,1 тис. га, що становить 83,2% до плану.
Аграрії Сумщини, станом на 18 квітня, посіяли ранніх ярих зернових та зернобобових культур на площі 50,1 тис. га, що становить 83,2% до плану.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Минулого року AMAZONE представила ринку лінійку сівалок точного моделями Precea 9000-TCC і 12000-TCC з робочою шириною 9 і 12 м. Однак вже цього року команда AMAZONE презентує українським фермерам нову 24-рядну модель PRECEA-TCC, яка ідеально підходить для сівби просапних культур, зокрема цукрових буряків, ріпаку, сої з міжряддям 45 і 50 см.
Минулого року AMAZONE представила ринку лінійку сівалок точного моделями Precea 9000-TCC і 12000-TCC з робочою шириною 9 і 12 м. Однак вже цього року команда AMAZONE презентує українським фермерам нову 24-рядну модель PRECEA-TCC, яка ідеально підходить для сівби просапних культур, зокрема цукрових буряків, ріпаку, сої з міжряддям 45 і 50 см.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Ставки фрахту на перевезення зерна костерами з дунайських портів минулого тижня продовжили знижуватися. У глибоководних портах Одеси також спостерігалося послаблення ставок для хендісайзів та панамаксів.
Ставки фрахту на перевезення зерна костерами з дунайських портів минулого тижня продовжили знижуватися. У глибоководних портах Одеси також спостерігалося послаблення ставок для хендісайзів та панамаксів.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Вже вкотре «Добродія Фудз» у рамках гуманітарного проєкту разом з Українською Спілкою Целіакії та за підтримки Canada-Ukraine Foundation передала близько 1150 упаковок безглютенових вівсяних пластівців WOWOATS членам спілки. Гуманітарна допомога знову ж таки буде направлена до сімей, які виховують дітей із целіакією чи непереносністю глютену та які опинилися у важкому становищі.
Вже вкотре «Добродія Фудз» у рамках гуманітарного проєкту разом з Українською Спілкою Целіакії та за підтримки Canada-Ukraine Foundation передала близько 1150 упаковок безглютенових вівсяних пластівців WOWOATS членам спілки. Гуманітарна допомога знову ж таки буде направлена до сімей, які виховують дітей із целіакією чи непереносністю глютену та ...
23 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.