Правове регулювання оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби

Правове регулювання оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби

/ У правовому полі / П'ятниця, 05 жовтня 2018 13:07

Однією із гарантій забезпечення безпечності та якості продукції тваринництва є проведення ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин, що врегульовано Законом України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» від 4 червня 2009 року.

Ідентифікація та реєстрація великої рогатої худоби включає такі процеси:

 

 • реєстрацію господарства та отримання (за потреби) власником доступу до Реєстру тварин;
 • оформлення замовлення на проведення ідентифікації та реєстрації тварин;
 • ідентифікацію тварин; облік ідентифікованих тварин у господарстві;
 • реєстрацію ідентифікованих тварин у Реєстрі тварин;
 • оформлення і видачу паспорта великої рогатої худоби;

 

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 4 грудня 2017 року № 642 затверджено новий Порядок оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби. Відповідно до зазначеного Порядку бланки паспортів виготовляються на замовлення Адміністратора Єдиного державного реєстру тварин (далі — Адміністратор Реєстру тварин). Паспорт видається на кожну тварину, яку було ідентифіковано шляхом прикріплення бирок на обидва вуха та в установленому порядку зареєстровано в Єдиному державному реєстрі тварин (далі — Реєстр тварин), у тому числі якщо її імпортовано та ідентифіковано двома вушними бирками з нанесеними індивідуальними ідентифікаційними номерами згідно з чинною в країні походження офіційною системою ідентифікації та реєстрації даного виду тварин.

Власник/утримувач має право переміщувати тварин за умови наявності відомості переміщення тварин, паспорта.

 

Порядок видачі та обміну паспорта

Для одержання паспорта на тварину власник/утримувач чи уповноважена ним особа після прикріплення тварині бирок зобов’язаний(а) заповнити реєстраційну картку великої рогатої худоби встановленого зразка та надіслати її до державної установи (закладу) ветеринарної медицини для внесення до неї інформації про стан здоров’я тварини. Державна установа (заклад) ветеринарної медицини має внести цю інформацію та повернути реєстраційну картку власнику/утримувачу. Власник/утримувач повинен надіслати до Адміністратора Реєстру тварин заповнену реєстраційну картку великої рогатої худоби протягом п’яти робочих днів з дати проведення ідентифікації тварини. Адміністратор Реєстру тварин протягом десяти робочих днів із дати отримання реєстраційної картки вносить інформацію про тварину до Реєстру тварин та в установленому порядку протягом п’яти робочих днів із дня отримання даних про реєстрацію тварини здійснює оформлення паспорта великої рогатої худоби.

У паспорті проставляється підпис відповідного працівника Адміністратора Реєстру тварин, який скріплюється печаткою Адміністратора Реєстру тварин. Адміністратор Реєстру тварин здійснює видачу паспорта особисто власнику/утримувачу тварини або його представнику. Строк дії паспорта є безстроковим.

11 378 83Обмін паспорта проводиться, якщо: власник/утримувач установив розбіжності в записах паспорта із записами книги обліку тварин; паспорт став непридатним для користування.

Під час зміни епізоотичної ситуації у господарстві та в зоні походження тварини рішення про обмін паспорта тварини приймається державною установою (закладом) ветеринарної медицини, під контролем якої перебуває господарство. У разі втрати паспорта здійснюється оформлення та видача нового паспорта.

Обмін і видачу нового паспорта замість втраченого здійснює Адміністратор Реєстру тварин. Для обміну паспорта власник/утримувач зобов’язаний у встановленому порядку подати Адміністратору Реєстру тварин заяву про внесення змін до Реєстру тварин встановленого зразка. Паспорт, що видається замість втраченого, містить відмітку «Дублікат». Втраченим вважається паспорт, який загублений, викрадений, з інших причин відсутній у власника/утримувача.

Якщо втрата чи пошкодження паспорта відбулися на м’ясокомбінаті, бойні чи об’єкті з обробки, переробки побічних продуктів тваринного походження (далі — ветсанзавод), заміна паспорта не здійснюється. Власник або відповідальна особа м’ясокомбінату, бойні чи ветсанзаводу повинні повідомити про факт втрати Адміністратора Реєстру тварин.

Адміністратор Реєстру тварин здійснює видачу нового паспорта замість пошкодженого або втраченого протягом п’ятнадцяти робочих днів із дня отримання від власника/утримувача заяви та паспорта, який підлягає обміну.

Зворотний бік паспорта, який видається в обмін чи замість втраченого, містить дані про всі здійснені раніше переміщення тварини. Записи про переміщення вносить та завіряє підписом і печаткою Адміністратор Реєстру тварин. Після видачі нового паспорта тварини знайдений втрачений паспорт є недійсним і власник зобов’язаний повернути його Адміністратору Реєстру тварин. Дані про ветеринарні дослідження та обробки до паспорта вносить спеціаліст державної установи (закладу) ветеринарної медицини, який проставляє свій підпис та засвідчує записи печаткою державної установи (закладу) ветеринарної медицини. У поле «Ветеринарні дослідження та обробки» паспорта великої рогатої худоби, виданого в обмін чи замість втраченого, вносяться дані про останні проведені дослідження/ обробки.

 

Зміст паспорта

Усі записи в паспорті та відомості про тварину, що вносяться до нього, виконуються українською мовою, за винятком літерного коду країни, де тварину ідентифіковано. Цифрова інформація вноситься до паспорта арабськими цифрами.

Лицьовий бік паспорта заповнює Адміністратор Реєстру тварин після реєстрації тварини в Реєстрі тварин.

Лицьовий бік паспорта містить поля із такими реквізитами:

 

 • назва документа, серія та номер;
 • дані про тварину — робочий (чотири останні цифри ідентифікаційного номера) та ідентифікаційний номери, дата народження, стать, кличка (за наявності), код та назва породи, дані про народження;
 • країна походження для імпортованих тварин;
 • дані про власника тварини — реєстраційний номер господарства в Реєстрі тварин, найменування та місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) для фізичної особи;
 • дані про заповнення паспорта — дата заповнення паспорта та найменування Адміністратора Реєстру тварин.

 

Якщо відомо дані про походження тварини, зазначаються клички, коди і назви порід та ідентифікаційні номери матері і батька.

На лицьовому боці паспорта відводиться місце для нанесення штрихового коду, який містить ідентифікаційний номер, код породи, стать, дату народження тварини та коди порід матері і батька. Записи лицьового боку паспорта завіряє підписом та печаткою Адміністратор Реєстру тварин. У разі якщо спеціаліст державної установи (закладу) ветеринарної медицини, під контролем якого знаходиться господарство, прийняв рішення про утилізацію (знищення) тварини, в поле «Особливі відмітки» він вносить записи про причину утилізації (знищення) тварини, які засвідчує своїм підписом та печаткою державної установи (закладу) ветеринарної медицини.

На зворотний бік паспорта вносяться дані про переміщення, загибель (падіж), забій або утилізацію тварини. Записи на зворотний бік паспорта вносить власник (утримувач) або уповноважена ним особа і можуть здійснюватися як від руки (друкованими літерами), так і з використанням персонального комп’ютера чи друкарської машинки. Записи на зворотному боці паспорта засвідчуються підписом особи, яка вносила записи.

Під час вибуття тварини з господарства до іншого господарства власник/утримувач чи уповноважена ним особа вносить на зворотний бік паспорта дату вибуття та причину вибуття.

У разі забою, загибелі, падежу, утилізації тварин у господарстві власника/утримувача власник/утримувач чи уповноважена ним особа вносить на зворотний бік паспорта дату та причину забою, загибелі, падежу, утилізації.

У разі забою чи утилізації тварини на м’ясокомбінаті, бойні, ветсанзаводі відповідальна особа останнього вносить на зворотний бік паспорта дату та причину забою, утилізації.

Під час прибуття тварини до господарства власник/утримувач чи відповідальна особа господарства, до якого прибула тварина, на зворотний бік паспорта вносить:

 

 • дату прибуття;
 • реєстраційний номер господарства;
 • дані про власника та господарство, до якого прибула тварина:
 • для юридичних осіб — код згідно з ЄДРПОУ, найменування юридичної особи, найменування господарства (структурного підрозділу) та його місцезнаходження;
 • для фізичних осіб — прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серію та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) та адресу господарства;
 • причину прибуття.

 

До паспорта вноситься така інформація: про захворювання, які були виявлені в зоні походження тварини; чи благополучне господарство щодо інфекційних та інвазійних хвороб; якщо господарство неблагополучне, зазначається, щодо яких хвороб; дата занесення інформації щодо благополуччя зони походження тварини та господарства; прізвище спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини, який вносив інформацію; про останні перед вибуттям тварини ветеринарні дослідження та обробки. Внесені до паспорта записи підписує спеціаліст державної установи (закладу) ветеринарної медицини, під контролем якого перебуває господарство, та засвідчує печаткою державної установи (закладу) ветеринарної медицини.

Інформацію про останні перед вибуттям тварини ветеринарні дослідження та обробки заносять до паспорта перед вибуттям тварини з господарства. При цьому зазначають дату проведення досліджень, назву дослідження, його результат (реакція тварини на вакцинацію/дослідження/обробку), дату та номер експертного висновку, посаду спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини, який заповнював ветеринарну картку.

 

Тетяна КОВАЛЕНКОдоктор юрид. наук, професор
Київського національного університету ім. Т. Шевченка

 

 23 квітня 2024
До 30 квітня 2025 року побутові споживачі газу, які є клієнтами ТОВ «Газопостачальна компанія "Нафтогаз України"», сплачуватимуть за «блакитне паливо» 7,96 грн за кубометр.
До 30 квітня 2025 року побутові споживачі газу, які є клієнтами ТОВ «Газопостачальна компанія "Нафтогаз України"», сплачуватимуть за «блакитне паливо» 7,96 грн за кубометр.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Європарламент на своєму пленарному засіданні в Страсбурзі підтримав у першому читанні продовження тимчасових заходів з лібералізації торгівлі для України з одночасним захистом фермерів ЄС.
Європарламент на своєму пленарному засіданні в Страсбурзі підтримав у першому читанні продовження тимчасових заходів з лібералізації торгівлі для України з одночасним захистом фермерів ЄС.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Аграрії Сумщини, станом на 18 квітня, посіяли ранніх ярих зернових та зернобобових культур на площі 50,1 тис. га, що становить 83,2% до плану.
Аграрії Сумщини, станом на 18 квітня, посіяли ранніх ярих зернових та зернобобових культур на площі 50,1 тис. га, що становить 83,2% до плану.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Минулого року AMAZONE представила ринку лінійку сівалок точного моделями Precea 9000-TCC і 12000-TCC з робочою шириною 9 і 12 м. Однак вже цього року команда AMAZONE презентує українським фермерам нову 24-рядну модель PRECEA-TCC, яка ідеально підходить для сівби просапних культур, зокрема цукрових буряків, ріпаку, сої з міжряддям 45 і 50 см.
Минулого року AMAZONE представила ринку лінійку сівалок точного моделями Precea 9000-TCC і 12000-TCC з робочою шириною 9 і 12 м. Однак вже цього року команда AMAZONE презентує українським фермерам нову 24-рядну модель PRECEA-TCC, яка ідеально підходить для сівби просапних культур, зокрема цукрових буряків, ріпаку, сої з міжряддям 45 і 50 см.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Ставки фрахту на перевезення зерна костерами з дунайських портів минулого тижня продовжили знижуватися. У глибоководних портах Одеси також спостерігалося послаблення ставок для хендісайзів та панамаксів.
Ставки фрахту на перевезення зерна костерами з дунайських портів минулого тижня продовжили знижуватися. У глибоководних портах Одеси також спостерігалося послаблення ставок для хендісайзів та панамаксів.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Вже вкотре «Добродія Фудз» у рамках гуманітарного проєкту разом з Українською Спілкою Целіакії та за підтримки Canada-Ukraine Foundation передала близько 1150 упаковок безглютенових вівсяних пластівців WOWOATS членам спілки. Гуманітарна допомога знову ж таки буде направлена до сімей, які виховують дітей із целіакією чи непереносністю глютену та які опинилися у важкому становищі.
Вже вкотре «Добродія Фудз» у рамках гуманітарного проєкту разом з Українською Спілкою Целіакії та за підтримки Canada-Ukraine Foundation передала близько 1150 упаковок безглютенових вівсяних пластівців WOWOATS членам спілки. Гуманітарна допомога знову ж таки буде направлена до сімей, які виховують дітей із целіакією чи непереносністю глютену та ...
23 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.