Правове регулювання складання та подання заявки на сорт рослин

Правове регулювання складання та подання заявки на сорт рослин

/ У правовому полі / Вівторок, 19 лютого 2019 12:48

Законом України «Про охорону прав на сорти рослин» у редакції Закону України від 17 січня 2002 р. права на сорти рослин підлягають правовій охороні.

Згідно з цим Законом можуть набуватися особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин; майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин; майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин. Права на сорт рослин в Україні набуваються шляхом подання заявки на сорт рослин до Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі — Компетентний орган).

Заявка на сорт рослин (далі — заявка) — це сукупність документів, перелік яких визначений ст. 20 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» (далі — Закон), що подаються в електронному чи паперовому вигляді. Заявка складається українською мовою і повинна містити:

 

 • заяву про визнання прав на сорт із позначенням видів прав на сорт, які має намір отримати заявник;
 • ім’я (назву) та адресу місця проживання (місцезнаходження) заявника;
 • ім’я та адресу місця проживання автора (авторів);
 • зазначення ботанічного таксона (українською та латинською мовами);
 • запропоновану назву сорту;
 • технічну анкету сорту;
 • зазначення показників для визначення придатності сорту для поширення в Україні (якщо в заяві позначено намір набути майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин);
 • відомості про походження сорту, які містять методи та вихідні форми, що використовуються для його створення;
 • відомості про інші заявки щодо цього сорту;
 • відомості про здійснене комерційне використання;
 • інші визначені Компетентним органом відомості, необхідні для набуття прав на сорт. 

 

Не допускається подання сканованих копій документів заявки. Датою подання заявки вважається дата одержання Компетентним органом матеріалів заявки. До заявки додається супровідний лист із переліком усіх документів.

21 388 72 1Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28 лютого 2018 року № 110 були затверджені нові Правила складання та подання заявки на сорт рослин. При цьому був визнаний таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 26 квітня 2007 року № 287 «Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт рослин».

Документи, що складають заявку, підписуються особисто заявником або іншою особою, наділеною відповідними повноваженнями. Підпис проставляється кульковою або чорнильною ручкою. Використання факсиміле (копії підпису у вигляді штампа) не допускається. Від імені авторів сортів, заявників виступати їх представники в межах наданих повноважень відповідно до законодавства на підставі договору або довіреності. Заявник (представник) є відповідальним за достовірність інформації, наведеної в документах заявки.

Особа, що підписала документи заявки, надає згоду на обробку, використання, поширення вказаних у заявці персональних даних та на надання доступу до них третім особам відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». У випадку додання до заявки документів, викладених іноземною мовою, до них додається їх офіційний переклад українською мовою.

Право на подання заявки належить: автору (авторам) сорту; спільно автору (авторам), роботодавцю (замовнику); роботодавцю (замовнику), якщо це обумовлено трудовим договором (контрактом) або договором про створення за замовленням; особі, якій передано право на подання заявки роботодавцем (замовником) на підставі Закону або договору; правонаступнику (спадкоємцю) автора або роботодавця (замовника); будь-якій особі, якщо заявка подається на загальновідомий сорт без набуття майнових прав інтелектуальної власності. У цьому випадку заявник надає додаткову інформацію, зокрема підтвердження компетентного органу держави-учасниці про відсутність відомостей про автора (селекціонера) сорту рослин.

У випадку подання заявки на сорт, на який в інших державах-учасницях зареєстровано право селекціонера (патент на сорт рослин), право на подання заявки з метою набуття майнових прав інтелектуальної власності в Україні належить цьому володільцю (власнику) патенту, який ідентифікується в результаті обміну інформацією про заявки з державами — учасницями Міжнародного союзу з охорони прав на сорт рослин. Інша особа може подавати заявку лише з метою набуття майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту в Україні.

Заявка має стосуватися тільки одного сорту та містити:

 

 • заяву про визнання прав на сорт (далі — заява) з позначенням видів прав на сорт, які має намір отримати заявник, у двох примірниках;
 • технічну анкету сорту згідно з відповідною методикою проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність і стабільність, затвердженою в установленому законодавством порядку (далі — Методика), у двох примірниках;
 • показники для визначення придатності сорту для поширення в Україні (якщо в заяві позначено намір набути майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин) у двох примірниках.

 

Додатково подаються: документ про сплату збору за подання заявки (може подаватись впродовж двох місяців після дати подання заявки); документ про повноваження представника (якщо заявка подається через представника заявника); копію першої заявки, засвідчену компетентним органом держави-учасниці, до якого вона була подана, та її переклад українською мовою, у разі, якщо заявником заявлено право пріоритету заявки; фотографії рослин або органів рослини сорту (додаються тільки для ботанічних таксонів, кваліфікаційна експертиза яких проводиться на підставі інформації, наданої заявником); документ, що засвідчує право заявника (заявників) на подання заявки згідно із Законом. Заявник може надати відомості, за допомогою яких можна встановити заявника як селекціонера, зокрема підтвердження компетентного органу держави-учасниці.

21 388 71Документи заявки подаються у паперовій або в електронній формі. У разі подання в електронній формі документи мають бути оформлені згідно з вимогами законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Документи заявки не повинні містити дописок, закреслених слів та інших виправлень, не обумовлених у них, орфографічних та арифметичних помилок. Не допускається заповнення документів заявки олівцем чи фломастером, наявність пошкоджень, які не дають змоги однозначно тлумачити зміст написаного.

До заявки додаються зразки посадкового матеріалу об’єкта заявки в кількості та якості, необхідних для проведення його кваліфікаційної експертизи та зберігання. Зразки посадкового матеріалу батьківських компонентів об’єкта заявки не додаються. Компетентний орган може затребувати зразки посадкового матеріалу батьківських компонентів об’єкта заявки у випадках та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України. За подання заявки сплачується збір. Документ про сплату збору надається до Компетентного органу разом із заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки.

Датою подання заявки вважається дата одержання Компетентним органом матеріалів заявки або частини матеріалів, що містять принаймні:

 

 • відомості про заявника, викладені українською мовою;
 • зазначення ботанічного таксона (латинське та українське позначення);
 • запропоновану заявником назву або тимчасове позначення сорту;
 • якщо заявляється пріоритет — назву держави-учасника, в якій подано попередню заявку на цей сорт, та дату подання цієї заявки;
 • технічну анкету сорту.

 

Якщо Компетентний орган вважає, що на момент одержання матеріали заявки не відповідають зазначеним вище вимогам, вона повідомляє про це заявника. Для внесення змін до матеріалів надається двомісячний строк від дати одержання заявником повідомлення Компетентного органу. Якщо за цей час невідповідність буде усунуто, датою подання заявки вважатиметься дата одержання Компетентним органом виправлених матеріалів. Інакше заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилається повідомлення. Рішення про встановлення дати подання заявки Компетентний орган надсилає заявникові після надходження документа про сплату збору за подання заявки. У разі несплати або несвоєчасної сплати збору рішення не надсилається, а заявка вважається відкликаною.

21 388 72 2Заявник має право заявити пріоритет за датою подання попередньої заявки на той же сорт до компетентного органу іншої держави-учасника за умови, що заявка подана до Компетентного органу не пізніше дванадцяти місяців від дати подання попередньої заявки до компетентного органу іншої держави-учасника і на дату подання заявки попередня заявка була чинною. Якщо останній день цього строку є вихідним днем, то строк продовжується до першого наступного робочого дня.

Заявник, який бажає заявити пріоритет, подає заяву про пріоритет, копію попередньої заявки разом із зазначенням дати подання цієї заявки та її номера, завірену органом, до якого вона була подана, та переклад її на українську мову. Ці документи повинні надійти до Компетентного органу до закінчення тримісячного строку від дати подання заявки.

Зазначені вище строки, пропущені через непередбачені і незалежні від заявника обставини, можуть бути продовжені на два місяці за умови сплати відповідного збору. У противному разі заявник втрачає право на пріоритет.

З дати надходження заявки до Компетентного органу та до дати публікації відомостей про заявку матеріали заявки вважаються конфіденційною інформацією та зберігаються Компетентним органом або експертним закладом в таємниці. Доступ третіх осіб до матеріалів заявки в цей період забороняється, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Результати експертизи сорту вважаються конфіденційною інформацією і зберігаються Компетентним органом або експертним закладом у таємниці. Доступ третіх осіб до результатів експертизи в період її проведення забороняється, за винятком випадків, якщо такий доступ передбачений законодавством. Особи, винні у порушенні вимог щодо конфіденційності матеріалів заявки, несуть відповідальність, передбачену законами України.

Заявник має право відкликати заявку в будь-який час до дати одержання ним рішення про реєстрацію сорту.

 

Тетяна КОВАЛЕНКОдоктор юрид. наук, професор 
Київського національного університету ім. Т. Шевченка

 

 12 квітня 2024
Європейський ринок сухого молока вчергове помітно «просів». Це миттєво відобразилось і на вартості українського товару, оскільки саме в Європу з України останнім часом експортується левова частка сухого молока.
Європейський ринок сухого молока вчергове помітно «просів». Це миттєво відобразилось і на вартості українського товару, оскільки саме в Європу з України останнім часом експортується левова частка сухого молока.
12 квітня 2024
 12 квітня 2024
Corteva, Inc., глобальна винятково сільськогосподарська компанія, спільно з державним АТ «Ощадбанк» розширюють партнерську програму кредитування українських агровиробників, даючи можливість купувати на вигідних умовах засоби захисту рослин компанії. Наразі за умовами цієї програми кредитування за зниженими ставками фермери можуть придбати насіння соняшнику, кукурудзи та озимого ріпаку преміальної генетики бренду Pioneer®.
Corteva, Inc., глобальна винятково сільськогосподарська компанія, спільно з державним АТ «Ощадбанк» розширюють партнерську програму кредитування українських агровиробників, даючи можливість купувати на вигідних умовах засоби захисту рослин компанії. Наразі за умовами цієї програми кредитування за зниженими ставками фермери можуть придбати насіння ...
12 квітня 2024
 12 квітня 2024
Європарламент схвалив оновлені «директиви щодо сніданків», згідно з якими на етикетках товарів повинна чітко вказуватись країна походження меду, а також чіткіше маркуватися вміст цукру у фруктових соках. Нові правила запровадять також для джемів та мармеладів.
Європарламент схвалив оновлені «директиви щодо сніданків», згідно з якими на етикетках товарів повинна чітко вказуватись країна походження меду, а також чіткіше маркуватися вміст цукру у фруктових соках. Нові правила запровадять також для джемів та мармеладів.
12 квітня 2024
 12 квітня 2024
У січні-лютому 2024 року Україна відправила на експорт 144 тонни живих овець і кіз на суму $158 тис.
У січні-лютому 2024 року Україна відправила на експорт 144 тонни живих овець і кіз на суму $158 тис.
12 квітня 2024
 12 квітня 2024
У Харківської області «Агрофірма "Світанок"» виробила першу в Україні органічну горіхову олію, яка виготовлена в повністю органічному виробничому ланцюжку: органічний горіховий сад – органічний виробник олії. У ДП «Укрметртестстандарт» проведені необхідні випробування та отримані висновки.
У Харківської області «Агрофірма "Світанок"» виробила першу в Україні органічну горіхову олію, яка виготовлена в повністю органічному виробничому ланцюжку: органічний горіховий сад – органічний виробник олії. У ДП «Укрметртестстандарт» проведені необхідні випробування та отримані висновки.
12 квітня 2024
 11 квітня 2024
Через блокування портів, низьку ціну на зерно та високу собівартість вирощування кукурудза для багатьох господарств стала фактично не прибутковою культурою в 2023 році.
Через блокування портів, низьку ціну на зерно та високу собівартість вирощування кукурудза для багатьох господарств стала фактично не прибутковою культурою в 2023 році.
11 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.