Групування та організація на фермі

/ Сучасне тваринництво / Середа, 09 жовтня 2013 13:14
altВасиль КОСТЕНКОдоктор с.-г. наук, професор
Національний університет біоресурсів та природокористування України
 
Активний моціон корів
Загальновизнано, що регулярний активний моціон молочних корів сприяє зміцненню їхнього здоров'я та поліпшенню відтворних функцій, що в свою чергу підвищує молочну продуктивність тварин. Найбільший ефект має такий моціон, коли тварини без надмірного збудження, на відкритому повітрі енергійно пересуваються на певну відстань. Випускання тварин з приміщення на суміжний з ним вигульний майданчик слід вважати пасивним моціоном, тому що при цьому корови рухаються не активно, а більшість з них стоїть або пересувається мляво. Під час руху корови витрачають певну частину енергії корму, але більшість науковців і спеціалістів вважає, що ці витрати себе оправдовують.

 

Дуже важливо активний моціон тваринам на фермі організовувати щоденно, але так, щоб він не вимагав значних витрат праці обслуговуючого персоналу. Ця вимога вдало забезпечується літнім випасом, а також цілорічним безприв'язним утриманням, особливо на тих фермах, де доїльно-молочний блок розміщено на відстані від корівників. Для зручності організації моціону корів із меншими витратами праці на фермі обладнують спеціальні прогонні дороги з бетонованим покриттям і боковими загорожами висотою 1,3-1,4 м. Ширина таких доріг сягає 3,0-3,5 м. По краях прогонів доцільно робити бетоновані бордюри, в які вмуровують металеві стовпці загорож. Це дозволяє за допомогою трактора з бульдозерною лопатою періодично чистити прогони від гною без його розтікання і не порушувати цілісність стовпців загорож. Прогони на пасовище роблять без покриття шириною 10-12 м. За умов сучасної технології та павільйонної забудови приміщень ферми відстань для активного моціону корів необхідно передбачати до 3-4 км за добу.
 
Для тимчасового загородження вигульних майданчиків, прогонів, копиць сіна, пасовищ та інших місць можна використовувати електрозагорожі ІЭ-200 та ЭК-1М. Вони складаються із генераторів імпульсів з блоком живлення, стовпців з ізолятором та котушки з дротом.
 
Розміщення та групування молочних корів на фермі
Важлива умова високої ефективності будь-якої технології виробництва молока - економне витрачання кормів на його одержання. Цього досягають нормованою годівлею та диференційованим утриманням корів, залежно від їхньої продуктивності, фізіологічного стану, маси тіла та віку.
 
altЗавдяки технічній можливості сучасних кормороздавальних машин можна видавати кожній корові призначену за її продуктивністю, віком, масою та фізіологічним станом норму різних видів кормів. Проте такі машини поки що досить дорогі, і за низької продуктивності молочних стад України окупність їхня низька. Існуючі ж серійні кормороздавачі можуть тільки дещо рівномірно розподілити по фронту кормового столу (загальної годівниці) певну кількість корму, призначену для групи тварин. За цих умов нормовану годівлю корів механізованої ферми можна здійснити лише розподілом стада на окремі технологічні групи, до складу кожної з яких повинні входити тварини, в яких відносно подібні потреби в поживних речовинах та енергії. Важливими ознаками для розподілу стада та добору корів у групи є величина молочної продуктивності (добові надої і продуктивність за лактацію), період отелення, вік, маса тіла тощо. Кожна корова технологічної групи одержує середню норму корму, видану на кормовий стіл (годівницю) кормороздавачем для всіх тварин із близькою потребою в елементах живлення. У зв'язку з тим, що зазначені ознаки в корів із часом змінюються, виникає потреба в періодичному переміщенні тварин з однієї групи до іншої. На фермах із прив'язним і безприв'язним утриманням худоби можна застосовувати кілька методів групування корів, кожний з яких має свої переваги та недоліки.
 
Групування корів ферми за фізіологічно-технологічними періодами
Це традиційний і найбільш поширений метод, при якому корів ферми розподіляють на три основні групи.
 
  1. Корови дійні (лактуючі)  утримують, починаючи з 16-18-го дня після отелення і до запуску. Дійні корови становлять близько 73-75% усього маточного стада.
  2. Корови сухостійні  утримують у групі 50-55 днів, починаючи від запуску і до 7-10 днів перед отеленням. Їхня кількість - близько 15% усіх корів. У цю групу часто вводять нетелей семимісячної тільності. При цьому питома вага тварин групи зростає до 20%.
  3. Корови родильного відділення  утримують 7-10 днів до і 16-18 після отелення - усього 23-28 днів. Тут розміщують глибокотільних корів й нетелей та корів, що розтелилися. Вони становлять 10-12% усього поголів'я корів.
 
При групуванні за фізіологічно-технологічними періодами корів закріплюють за постійними доярками. Але в сухостійний період і на період отелення (загальна тривалість близько 90 днів) корів утримують і годують в інших приміщеннях (секціях приміщення), де їх тимчасово обслуговує інший персонал. Таким чином, кожна корова впродовж свого міжотельного періоду переміщується тричі за циклом.
 
До позитивного в цьому методі групування можна віднести: можливість забезпечення годівлі та утримання корів відповідно до їх фізіологічного стану; відносно невелику кількість переміщень тварин; закріплення корів практично на весь період їхнього використання за однією дояркою, що запобігає упущенням в догляді. Основний недолік методу - труднощі в організації механізованого нормування годівлі дійних корів за рівнем їхніх добових надоїв.
 
Групування дійних корів за величиною добових надоїв
Помилково вважають, що завдяки додатковому розподілу дійних корів на відносно однакові групи тварин за добовою молочною продуктивністю полегшується нормування кормів і створюються передумови для ефективного доїння корів у доїльних залах. Наприклад, на фермі, де утримують 500 корів із річним надоєм близько 4000 кг молока, може бути створено десять груп до 50 корів у кожній. До першої та другої груп надходять корови з родильного відділення з надоями вище 15 кг; у третій і четвертій утримують корів з надоями 10-15 кг, у п'ятій і шостій - 5-10 кг, у сьомій і восьмій - з надоями менш ніж 5 кг, а в дев'ятій і десятій групах утримують сухостійних корів і нетелей.
 

alt

Після проведення контрольного доїння групи тварин переформовують. Корів із продуктивністю, що не відповідає вимогам відповідної групи, переводять до іншої секції, де утримують тварин із меншим чи більшим добовим надоєм. Безумовно, що величина добових надоїв найбільше впливає на норму потреби корови в кормах. Разом з тим, добові надої підлягають дуже великим коливанням не тільки впродовж лактації, року, а й місяця. Тому щоб зберігалася однорідність групи за надоями, слід не менше одного разу на місяць коригувати склад тварин: одних виводити, а інших вводити з інших груп. Але тут виникає проблема. У нестабільних за складом групах, особливо при безприв'язному утриманні, корови стають неспокійними, що негативно впливає на їхню молочну продуктивність. Дослідженнями доведено, що після одноразового переміщення корів з однієї групи в іншу молочна продуктивність у середньому по кожній тварині зменшується на 4-5%. Крім того, обслуговування доярками груп із непостійним складом корів вносить розлад у догляд за ними («знеосібку»), що також не сприяє збільшенню продуктивності корів усього стада ферми.
 
Етологічні дослідження свідчать, що будь-які часті переміщення корів з однієї групи до іншої небажані і їх необхідно обмежувати. Метод групування дійних корів за величиною добових надоїв вимагає не менш ніж 7-8 переміщень кожної корови впродовж її міжотельного періоду, що може призвести до втрат 20-30% надою за лактацію. Тому цей метод не можна вважати прийнятним у сучасному молочному скотарстві.
 
Групування дійних корів за періодом отелення
Цей метод певною мірою виключає недоліки попереднього. У цьому випадку технологічні групи дійних корів формують у міру їхнього отелення. Як результат, з родильного відділення тварини надходять до однієї групи на однаковій стадії лактації, але з різною величиною добового надою. Такий метод групування дає можливість зберегти склад групи постійним тривалий час. За цього методу можна ефективно проводити роздоювання практично 99% корів групи, нормуючи годівлю відповідно до середньодобового надою корови з максимальним його значенням. Крім цього, можна досить ефективно здійснювати диференційовану годівлю й утримання корів усього стада згідно з основними стадіями їхнього фізіологічного стану. Однак у ряді випадків великі відмінності в добових надоях корів групи знижують позитивний ефект розглянутого методу.
 
Формування технологічних груп корів на фермі за продуктивністю у попередню лактацію
Запропонований метод може застосовуватися за достатнього забезпечення всіма видами кормів на відносно великій фермі чи на кількох фермах одного господарства. Для групування за цим методом тварин стада розподіляють на первісток і кілька груп корів старше другого отелення з урахуванням їхньої фактичної молочної продуктивності за попередню закінчену лактацію. Залежно від продуктивності, чисельності стада на фермі, його вирівняності можуть бути прийняті різні інтервали в рівнях надоїв між групами. Наприклад, перша група корів старша другого отелення може бути з надоями понад 6500 кг, друга - 6500-6000, третя - 6000-5500, четверта - 5500-5000 кг тощо.
 
altМожуть бути групи з однаковою продуктивністю. Для кожної такої групи корів, включаючи первісток, виділяють окремий корівник (секцію корівника) і обслуговуючий персонал. Таким чином, при цьому методі корова за весь період використання змінює своє місце утримання тільки при вибутті з контрольно-селекційної групи (корівника), де вона була оцінена за власною продуктивністю за лактацію і потім по мірі зміни надоїв з віком у лактаціях. У межах корівника тварин розподіляють на сухостійних із денниками для отелення, новотільних та дійних корів після 100 днів лактації. Переміщують корів тільки в межах свого корівника. Усе поголів'я корів у кожному приміщенні обслуговують за методом оренди чи бригадного підряду.
 
До негативних сторін у методі формування корів за продуктивністю у попередню лактацію відносять труднощі в організації нормованої годівлі за добовими надоями. Однак це можна значно подолати за рахунок індивідуального дозування коровам концкормів. Безумовно, застосування автоматизації дозування концкормів коровам різної продуктивності забезпечить успішну реалізацію цього методу групування.
 
Потоково-фазовий метод групування корів
Групування корів за фізіологічно-технологічними періодами найоптимальніше був втілений і розвинутий у потоково-фазовому методі. При цьому корів ферми розподіляють на чотири (три або п’ять) спеціалізовані групи: корови, яких запускають, та сухостійні (фаза сухостою); корови родильного відділення (фаза отелення); корови на роздоюванні та осіменінні (фаза роздоювання); дійні корови після 100 днів лактації (фаза виробництва молока). Такий розподіл на фізіологічно-технологічні періоди застосовують як при прив'язному, так і при безприв'язному утриманні корів. Орієнтовна потреба скотомісць для кожного виробничого періоду ферми і тривалість перебування у ньому корів наведені в табл. 1.
 
Таблиця 1. Схема потоково-фазового групування корів і потреба скотомісць на фермі з виробництва молока
alt
*у фазі отелення (родильне відділення) кількість скотомісць передбачається більш ніж загальна кількість корів на фермі

На молочних фермах із поголів'ям більш ніж 400 корів бажано виділяти спеціальне приміщення під родильне відділення - фаза отелення. Для кожного з інших виробничих періодів, залежно від величини ферми, виділяють одне чи більше приміщень. За умов літнього утримання й організації прогулянок тварин у зимовий період необхідно передбачати відповідно до кількості фаз і груп, число секцій на вигульно-кормових майданчиках.
 
Перша фаза призначається для корів, яких запускають, сухостійних і нетелей. Тваринам цієї групи необхідно виділяти майже 25% скотомісць від загальної кількості корів ферми. Сюди із фази основного виробництва молока за 80-90 (60) днів до очікуваного отелен-ня переводять тільних тварин. Узимку їх, залежно від прийнятого способу, утримують у стійлах на автоматичних прив'язях або безприв'язно на глибокій підстилці чи в індивідуальних боксах; улітку - безприв'язно в спеціально відведеній секції на вигульно-кормовому майданчику. Незапущених корів і нетелей цієї фази систематично один або двічі на день пропускають через доїльний зал ферми, який використовують для всього стада. При цьому тварин, які не запущені, доять один або два рази на день і запускають, у сухостійних перевіряють якість запуску, стан вимені та проводять його консервацію, а в нетелей - масажують вим'я за допомогою пневмомасажу та привчають до машинного доїння. За 7-10 днів до очікуваного отелення тварин переводять у другий виробничий період (родильне відділення) - фазу отелення.
 
Друга фаза - отелення (родильне відділення) має вміщувати близько 12% скотомісць від усієї кількості корів ферми. Тут утримують глибокотільних корів та нетелей, а також корів, які розтелилися. Для корів і нетелей у межах приміщення родильного відділення, а також на вигульно-кормовому майданчику бажано передбачити такі технологічні секції: передродову, родову, післяродову та профілакторій. Місткість кожної секції і строки перебування у них тварин наведено в табл. 2.
 
Таблиця 2. Орієнтовна схема групування корів фази отелення (родильне відділення)
alt
 
У передродовій секції (близько 28% від усіх скотомісць фази) утримують глибокотільних корів і нетелей. Вони надходять туди за 7-10 днів до отелення і їх переводять у наступну, родову секцію при безпосередньому прояві провісників родів.
 
У родовiй секції влаштовують денники для отелення тварин на товстому шapi солом'яної підстилки. Їхні розміри в плані повинні бути не менш ніж 3,0 м х З,5 м, висота - до 1,2 м, а також 0,7 м суцільної огорожі для захисту телят від протягів. Улітку влаштовують денники на вигульно-кормовому майданчику передродової секції. Такі денники бажано робити з дахом, розбірними або пepecyвними на полозах, щоб періодично змінювати їхнє мicцe розміщення. Кількість денників приймають із розрахунку один на кожні 200 корів ферми. Денник обладнують так, щоб корова, яка знаходиться у ньому, мала зоровий контакт із тваринами передродової секції. При цьому корова, розміщуючись у деннику, не повинна відчувати суттєвої змiни обстановки утримання. Тривалість вільного підcocy i безприв'язного утримання корови з новонародженим телям у деннику сягає 10-12 год. Після благополучних родів через 10-12 год. корову направляють у післяродову секцію, а телят - у профілакторій. При родових ускладненнях корову передають у стаціонар для лікування.
 
У післяродовій секцiї корову утримують 16-18 днів. У результаті зосередження кількох новотільних кopiв разом полегшується одержання збірного молозива від здорових тварин з метою його використання для годівлі телят. Узимку, за умов прив’язного утримання, корів розміщують у стійлах iз застосуванням звичайних або автоматичних прив'язей, щоб полегшити організацію моціону. На фермах із безприв'язним утриманням кopiв цієї секції утримують також безприв'язно.
 

alt

Влітку рекомендують утримувати тварин безприв'язно на вигульно-кормовому майданчику. Уcix здорових новотільних кopiв родильного відділення, починаючи з другого дня пicля отелення, доять апаратами. При цьому, щоб сформувати в кopiв стійкий стереотип на доїння, застосовують тi ж марки установок i aпapaтiв, що і в основному стаді. На молочних фермах, де для доїння кopiв основного стада використовують доїльну залу, для родильного відділення доцільно мати окрему установку у власній чи загальнофермській доїльній залі. Якщо використовують загальнофермську доїльну залу, то молозивних i новотільних кopiв доять першими, a пoтiм - кopiв основного стада. Надоєне молозиво (від здорових кopiв не більше 3-х днів після отелення) збирають в окрему ємкість i використовують для випоювання телят профілакторного періоду. Після молозивних доять уcix інших кopiв родильного відділення. Молоко при цьому змиває залишки молозива i промивання молокопровода здійснюється звичайним способом.
 
Здорових кopiв через 16-18 днів після отелення переводять із родильного відділення у наступний, третій виробничий період, а тих, що захворіли, направляють у стаціонар.
 
Третя фаза призначена для кopiв, яких роздоюють та ociмeняють. Цим тваринам передбачають близько 25% скотомісць від загальнoї мicткостi приміщень для кopiв ферми. Загальна тривалість перебування тварин у цьому виробничому періоді - 100-120 днів. У цей час коровам забезпечують авансовану повноцінну годівлю, добрі умови утримання та експлуатації і намагаються одержати максимальні, генетично зумовлені добові надої молока, а також плідно осіменити. Зимою кopiв цієї фази утримують у приміщеннях, а влітку - як правило, безприв'язно на вигульно-кормових майданчиках і пасовищах.
 
Четверта фаза - найбільша за кількістю корів, тому тут одержують основну частину валового виробництва молока на фермі. Сюди переводять корів на 100-120-й день лактації. Для цієї виробничої групи передбачають близько 50% скотомісць. Утримання корів аналогічне третій фазі. При цьому за рахунок нормованої годівлі намагаються якомога довше підтримати в корів раніше досягнутий рівень добових надоїв. За 80-90 днів до отелення у корів можна зменшити кратність доїння (перевести з три- на дворазове), а за 50-60 - запускають і переводять до першого виробничого періоду. Сюди ж переводять корів, які самі запустилися раніше цього строку, а також тих, що важко запускаються. На цьому цикл руху тварин з одного виробничого періоду (фази) до іншого завершується і розпочинається новий.
 
Разом з позитивним потоково-фазовий метод утримання має і свої недоліки. Найважливіші з них такі: деякі недоліки в догляді за тваринами, що виникають при переведенні їх з одного періоду (фази) до іншого; більші відмінності в корів однакового періоду отелення за добовими надоями і продуктивністю за лактацію; первістки та повновікові корови часто залучаються в один технологічний потік і утримуються разом. Все це створює деякі труднощі в диференційованій годівлі й утриманні корів різної продуктивності та віку.

 

 21 квітня 2024
У селищі Біляївка, що на Одещині, будують великий комплекс плівкових тунелів, призначений для вирощування ягід.
У селищі Біляївка, що на Одещині, будують великий комплекс плівкових тунелів, призначений для вирощування ягід.
21 квітня 2024
 20 квітня 2024
Команда шеф-кухаря та ідеолога проєкту Cult Food Євгена Клопотенка презентувала оновлений збірник рекомендованих рецептур для харчування дітей у закладах освіти, який розроблено на підтримку Стратегії реформи системи шкільного харчування, яка реалізується за ініціативи першої леді Олени Зеленської.
Команда шеф-кухаря та ідеолога проєкту Cult Food Євгена Клопотенка презентувала оновлений збірник рекомендованих рецептур для харчування дітей у закладах освіти, який розроблено на підтримку Стратегії реформи системи шкільного харчування, яка реалізується за ініціативи першої леді Олени Зеленської.
20 квітня 2024
 19 квітня 2024
Станом на 19 квітня ціни на какао встановили новий рекорд, сягнувши історичного максимуму в понад 11 тисяч доларів США за тонну.
Станом на 19 квітня ціни на какао встановили новий рекорд, сягнувши історичного максимуму в понад 11 тисяч доларів США за тонну.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
На поточному тижні на ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів.
На поточному тижні на ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Асоціація портів України «Укрпорт» звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з перевезенням вантажів Дунаєм.
Асоціація портів України «Укрпорт» звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з перевезенням вантажів Дунаєм.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Станом на 19 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 2 млн 053,4 тис. га зернових та зернобобових культур.
Станом на 19 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 2 млн 053,4 тис. га зернових та зернобобових культур.
19 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.